Csapatmunka, szakmaiság, felejthetetlen élmények – Tudományos Diákkörök az ELTE ÁJK-n

Szeretnél minél többet kihozni az egyetemi éveidből beszéljünk akár a szakmaiságról, akár a társasági életről? Akkor a karon működő tudományos diákköröket neked találták ki. A TDK-k alapjában véve olyan hallgatók által működtetett, egy-egy oktatóval kiegészülő szervezetek, amelyek valamely tanszékhez, tantárgyhoz kapcsolódnak. Ha már tudod, hogy melyik terület érdekel, vagy csak egyszerűen szeretnél eggyel megismerkedni, akkor nincs más dolgod, mint eljárni a diákkör üléseire, és a jó hangulatú előadások, tanulmányutak során bepillantani a tárgy rejtelmeibe. TDK-zz, és légy egy jól működő csapat tagja, miközben lehetőséget kapsz egy tudományterület rejtelmeinek megismerésére!

Agrár- és Szövetkezeti Jogi TDK

Szövetkezeti és agrárjogi témákban egyaránt tartanak előadásokat a diákkör ülésein, emellett az OTDK-ra felkészítő alkalmakra, valamint a jogesetmegoldó órákra is szívesen látják bármelyik évfolyam hallgatóit.

A TDK ülések programjait az Agrárjogi Tanszék által gondozott két főkollégium, az agrárjog és a szövetkezeti jog aktualitásaira, a szabályozások fejlődési tendenciáira figyelemmel állítjuk össze, tekintettel természetszerűleg elsősorban a hallgatók érdeklődésére e körben.” 

A csatlakozó hallgatók a tananyagnál mélyrehatóbban, sokszor kifejezetten speciális témákkal foglalkozhatnak, és elméleti, valamint gyakorlati ismeretekkel is gazdagodhatnak.

Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi TDK (www.facebook.com/bebvtdk)

Elsőtől ötödéves hallgatókig bárkit szívesen látnak üléseiken a diákkör tagjai.

„Sok esetben nincs szükség előzetes ismeretekre, a hallgató szakmai fejlődését, tervezését pedig segíti, ha minél hamarabb bekapcsolódik a diákkör programjaiba.”

Szakmai előadások, konferenciák és intézménylátogatások teszik színesebbé találkozóikat, amelyek során nyomozókkal, gyakorló jogászokkal, kriminológiai szakemberekkel ismerkedhettek meg.

A diákkör szervez perszimulációkat és tárgyaláslátogatásokat is, valamint selejtezőket tart a Fővárosi és az Országos Perbeszédversenyre.

Minden hétfőn 18 órától üléseznek.

Büntetőjogi TDK (www.facebook.com/BuntetojogiTudomanyosDiakkor/)

A Büntetőjog TDK a büntető anyagi jog iránt érdeklődő diákok köre, akik a büntetőjoghoz tartozó tudományos és közéleti témákban rendeznek előadásokat a tanszéki oktatók és meghívott szakemberek segítségével és közreműködésével.”

Lehetőség van a hallgatóság igényeinek megfelelő programok szervezésére is. Szó esett már az illegális bevándorlásról és igazságügyi elmebetegségekről, de a tanszék oktatói is szoktak előadást tartani szakmabeli tapasztalataikról.

A tagoknak segítséget nyújtanak OTDK-dolgozataik elkészítéséhez, érdeklődési területük minél alaposabb feltérképezéséhez.

Üléseiket szerdánként 18 órától tartják.

Jogszociológia TDK (www.facebook.com/JogszociologiaiTdk)

A Jogszociológia TDK a jog és a társadalomtudományok elsajátítását tűzte ki céljául. A tantervi követelmények mellett olyan alkotók, gondolkodók munkáit elemzik, akikről kevesebb szó esik az egyetemi tanulmányok során. A zárt ülések mellett nyíltakat is tartanak, amelyeken meghívott előadókkal dolgoznak fel egy-egy érdekesebb, vitatottabb témát.

„Diákkörünk azokat a jogász, kriminológus és politológus hallgatókat várja, akik érdeklődnek

a társadalomtudományok, például a szociológia és társadalomelmélet iránt, és szívesen vennének részt kutatásokban, vagy saját kutatási ötleteik vannak, és társakat keresnek a megvalósításhoz, közös gondolkodáshoz.”

Az ülések heti rendszerességgel, keddenként 18 órától zajlanak.

Közigazgatási Jogi TDK (www.facebook.com/kozigazgatasijogitdk)

Minden közigazgatási jog, továbbá valamely különös részi területe iránt érdeklődő hallgatót vár tagjai közé a Közigazgatási Jogi TDK.

 „Az alakuló ülésen kiválasztott témákban vannak előadások a félév során, ezek általában egy nagyobb témakörhöz kapcsolódnak, amit szintén együtt alakítunk ki.” Az előadásokat a tanszék oktatói, valamint elismert szakmabeli jogászok tartják. Tanulmányi kirándulásokat is szerveznek, a balatonlellei és a zuglói önkormányzatok meglátogatása immáron hagyománnyá vált. Találkozóikat kötetlen beszélgetések, jó hangulatú programok jellemzik.

Üléseket hetente vagy kéthetente tartanak, az elmúlt években erre hétfőnként 18 órától került sor.

 

Közjogi Kör (www.facebook.com/kozjogikor)

A Közjogi Kör, amelyet Papp Imre tanár úr hívott életre, a tudományos diákkörökhöz hasonlóan egy bizonyos terület iránt érdeklődő hallgatókat igyekszik egy közösséggé formálni, azonban üléseiket teljes mértékben a tagok formálják. Egy kiválasztott közjogi problémát közös ötletelés, modellezés révén, jogesetek megvizsgálásával vitatják meg.

„2015 júniusában indult útjára a Közjogi Tükör című folyóirat, ami publikációs lehetőséget biztosít a tagoknak, és célja, hogy a hallgatói közösséghez közelebb hozza a közjog legkülönbözőbb területeit.”

Programjaikon csak a tagok vehetnek részt. A felvételre mindig ősszel van lehetőség, másod- és harmadéves hallgatók számára. Találkozóikat hétfőnként 18 órától tartják.

Kriminológiai TDK (www.facebook.com/Kriminológiai-TDK-124729004241809/)

A kriminológia megszerettetése, a tárgy könnyebb megértése a diákkör célja, amely üléseire bárkit szívesen lát, aki egyetemi éveit hasznosan akarja eltölteni, és szakmailag fejlődni szeretne. Külön TDK-hétvégét szoktak tartani, emellett intézménylátogatások, külföldi vendégprofesszorok által tartott idegen nyelvű előadások színesítik programjaikat.

„Hogy miért éri meg csatlakozni? A tagoknak számos lehetősége nyílik neves professzorokkal való találkozásra, közösségi programokban való részvételre, és új barátok megismerésére a szakmai fejlődés mellett.”

Hetente, keddenként 18 órától tartanak kötetlen hangulatú üléseket, kerekasztal jellegű beszélgetéseket.

Magyar Állam- és Jogtörténeti TDK (www.facebook.com/MAJTTDK)

A magyar alkotmány- és jogtörténettel kapcsolatos ismereteiteket bővíthetitek, ha a MÁJT TDK-t választjátok. Programjaink keretében nem csupán átfogó ismereteket szerezhettek, hanem az alkotmány- és jogtörténet olyan részterületeivel is megismerkedhettek, amelyekre nem nyílik lehetőségetek az egyetemi oktatás tantervi keretei között.”

A diákkör különböző tanulmányutakat szervez, ellátogatnak büntetés-végrehajtási intézetekbe, és ezáltal nagy hangsúlyt fektetnek gyakorlati ismeretek megszerzésére is. Lehetőségetek nyílik tudományos cikkek megjelentetésére is a Joghistória című újságjuk hasábjain.

Szerdánként este hat órától látogathatjátok a TDK üléseit.

 

Munkajog TDK (www.facebook.com/MunkajogTDK/)

Az egyetemről kikerülve fontos tisztában lenni a munkaviszonyra vagy a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályozással, így ennek az ismertetését tartja egyik legfőbb céljának a Munkajogi és Szociális Jogi Tudományos Diákkör.

 „A TDK ülésein megtudható például, hogy miként ültethetők át a törvényi szakaszok a gyakorlatba, melyek a humánerőforrás menedzsment aktuális dilemmái, melyek a szépségei és a nehézségei a bírói hivatásnak, melyek a munkához való jog biztosításának tapasztalatai az ombudsmani gyakorlatban.” 

A diákkör ösztönzi a hallgatókat tanulmányok elkészítésére, bevonja őket a tanszéki kutatásokba, valamint felkészíti tagjait az Országos Munkajogi Perbeszédmondó és Jogesetmegoldó Versenyre.

Minden félévben 5-8 ülést tartanak, amelyek időpontja az előadóktól függ.

Nemzetközi és EU Közjogi TDK (www.facebook.com/njtdk)

A Nemzetközi Jogi Tanszék TDK-ja 2012 óta a Nemzetközi és Európai Jogi Műhely részeként működik.

„Célja, hogy a nemzetközi jog, illetve az európai közjog iránt érdeklődő hallgatók számára az általános tanulmányokon túl kutatási, szakosodási lehetőségeket nyújtson.”

Ezt a célját rendszeres előadásokkal, intézménylátogatásokkal, vendégelőadók meghívásával, valamint a diákok kutatási-dolgozatírási tevékenységén keresztül látja el. Filmklubot is működtet, amely feladatának tekinti, hogy egy-egy témába illő film megtekintése után beszélgetésre, gondolkodásra ösztönözze a közösséget.

Üléseik időpontját az alakuló ülésen döntik el.

Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi TDK (www.facebook.com/NemzetkoziMaganjogiTdk/)

A hallgatók igényeit figyelembe véve alakítja ki egész éves programját az öntevékeny tudományos diákkör.

„Az elmúlt tanévben kiemelt érdeklődésre tartottak számot a nemzetközi adótervezéssel, a jogászi karrierlehetőségekkel kapcsolatos előadásaink, de szóba került az új uniós roaming-szabályozás, összetett bankjogi kérdések és az új uniós közbeszerzési jogi szabályozás is.”

A tagok perbeszédversenyeken bizonyíthatnak, valamint intézménylátogatások és az előadások utáni, a szakma kiválóságaival folytatott kötetlen beszélgetések során mélyíthetik tudásukat. A gólyáktól kezdve az ötödévesekig minden évfolyam képviselteti magát üléseiken.

Találkozóik időpontja évente változik, amely az év első ülésén dől el.

Pénzügyi Jogi TDK (www.facebook.com/elteajkpuj)

A hosszú múltra visszatekintő diákkör a kötelező tananyagon túli ismeretek elsajátítását biztosítja tagjai számára. Üléseiken jelenlegi pénzügyi jogi problémákat vitatnak meg, a tagok ismertethetik kutatásaik eredményeit, a korábbi TDK-tagok beszámolókat szoktak tartani az elhelyezkedési tapasztalataikról, valamint a tanszék oktatói vizsgafelkészítő órákat is szoktak tartani.

Aktuális témákban a szakma kiemelkedő képviselőit kérjük fel előadások tartására. Ezeken túl kiemelendő, hogy a Heidelberg-Ferrara-Bologna-Georgetown-ELTE részvételével működő nemzetközi adójogi csereszemináriumra való felkészülés is részben a Pénzügyi Jogi TDK keretein belül zajlik.”

Csütörtökönként 16 vagy 18 órától látogathatjátok találkozóikat.

Polgári Eljárásjogi TDK (www.facebook.com/profile.php?id=100008007558029&fref=ts)

A polgári eljárásjog ismeretének elmélyítése a célja a Polgári Eljárásjogi Tudományos Diákkörnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne várnák a fiatalabb, érdeklődő hallgatókat, akik korán szeretnének megismerkedni az alapokkal vagy éppen belemélyedni egy téma rejtelmeibe.

Előadást szerveztek már a tanúkihallgatás stratégiájáról, az ügyvédjelölti létről, valamint az ügyvédi hivatásról is.

A vendégek valamennyi esetben szakmájuk kiválóságai, akikkel a találkozók során kötetlen beszélgetések, érdekes diskurzusok alakulnak ki.

Polgári Jogi TDK (www.facebook.com/Polgári-Jogi-TDK-192937364080902/)

Saját kutatási projektekkel és zenekarral is rendelkezik a Polgári Jogi TDK. Az, hogy éppen melyik évfolyamba jársz, nem számít, ugyanis az a céljuk, hogy segítsék a polgári jogi tárgyak egyszerűbb megértését és a polgári jogban történő elmélyülést előzetes ismeretekre való tekintet nélkül.

Vannak speciális programjaink is: tárgyaláslátogatás a Kúrián, évente szervezünk közös többnapos kirándulást, és Bécsbe is ellátogatunk egy nemzetközi kártérítési jogi konferenciára. Tehát egyaránt vannak szakmai és kötetlen hangulatú programjaink is.”

Csütörtökönként 16 órától mehettek el üléseikre.

Római Jogi TDK (www.facebook.com/rjtdk)

A  Római Jogi TDK a római jog és az antikvitás iránt érdeklődőket várja tagjai közé. A klasszikus ókortörténet és római jogtudomány tananyagon túlmenő bemutatása, valamint saját kutatások szorgalmazása, elvégzése a céljuk. A vizsgákra való felkészítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. A TDK és a Tanszék szervezi az „Okosabb vagy, mint Ulpianus?” tanulmányi versenyt, amely a tavaszi szemeszterben kerül megrendezésre.

Az üléseken kívül múzeumlátogatással, repetitóriumokkal igyekeznek színesebbé tenni találkozóikat.

„Elsőévesként a tagság haszna szinte „kézzelfogható”, de felsőbb évesként is „kamatozik”. Már hallgatóként hamar rájön az ember: a római jogi alapoktól egy jogász sohasem fog tud elszakadni, mindig vissza-visszaköszönnek.”

Félévente jellemzően 2-3 ülést tartanak.

Társadalomelméleti TDK (www.facebook.com/tarselmtdk)

A korábban Filozófia TDK néven működő szervezet már több éve töretlen lelkesedéssel foglalkozik történelmi, vallási, állam- és jogbölcseleti, valamint jogelméleti kérdésekkel. A TDK különlegessége, hogy ritkán hívunk előadókat, az ülések témáját a tagok határozzák meg, akár saját kutatásukat, évfolyamdolgozatukat adják elő, vagy egyszerűen egy témához kapcsolódóan javasolnak szöveget, szakirodalmat, amelyről vitázni lehet. Üléseinket hagyományosan péntek 12 órától tartjuk, amely időpontban az egyetem már kellemesen kiürült, és a hétvégére megfelelő szellemi felüdülést nyerhet a minket választó hallgató.”

         

A szerzőről Összes bejegyzés megtekintése

Szalai Flóra

Vélemény, hozzászólás?

Hozzászólás írásához, kérjük jelentkezz be.